MISCIBLE Digital Technology


Home

>

SALES AND SERVICE WORKS

>

MISCIBLE Digital Technology

132 views

-

MISCIBLE : Digital Technology

บริษัท มิสซิเบิล เทคโนโลยี จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), ทั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการ Transform บริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจ Digital Technology และ Software ในปี 2022 นี้ โดยบริษัทฯ จะมีการนำ Technology ด้าน Deep Learning, Machine Learning และ Artificial Intelligence (AI) มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ, ทั้งนี้ภายในปีนี้ บริษัทฯ จะเข้าสู่ธุรกิจ Software ด้วยอีกเช่นกัน