บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า และ ระบบอัตโนมัติ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม แบบครบวงจร และ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เท่าทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน รวมถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด, ในส่วนงานด้าน Fluid Mixing Technology บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างศูนย์การวิจัยและทดสอบงานด้านระบบการผสมของเหลว (MISCIBLE R&D), งานพัฒนาใบกวน (Impeller Design and Development) เต็มรูปแบบและใหญ่ที่สุดในประเทศ รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ ให้มีความทัดเทียมกับสินค้าชั้นนำระดับโลก, ทั้งนี้ยังรวมไปถึงงานพัฒนาด้านเครื่องผสมด้าน Solid-Solid และ งานพัฒนาด้านเครื่องผสม High Viscosity Mixer ทุกประเภท เพื่อเป้าหมายเป็นศูนย์รวมของงานด้านการผสมทุกประเภทอย่างแท้จริง

Who we are ?

บริษัท มิสซิเบิล เทคโนโลยี จำกัด ประกอบกิจการด้านวิศวกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กลุ่มงาน คือ
(1) งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น งานออกแบบผลิตถัง, ระบบท่อ, งานโครงสร้างเหล็ก สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
(2) งานด้านเครื่องกวน เครื่องผสม สำหรับของเหลวทุกประเภท เช่น งานเครื่องกวนขนาดใหญ่, งานเครื่องกวนความเร็วสูง, งานเครื่องกวนสำหรับถังตกตะกอน ฯลฯ
(3) งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น งานออกแบบและประกอบตู้ MDB, SDB, MCC, DB, EMDB และ งานติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภท สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
(4) งานระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Automation, FA) โดยใช้ PLC และ SCADA, HMI เพื่อทำให้การควบคุมการทำงานเป็นไปแบบอัตโนมัติ, และ สามารถควบคุมได้จากระยะไกล รวมถึงทราบสถานะการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือวัดอื่นๆได้แบบ Real Time, ทั้งหมดนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้าแบบ One Stop Service สำหรับลูกค้า
(5) งานด้าน Industrial IoT หรือ Industrial Internet of Things เพื่อพัฒนา Solution ด้าน IIOT และ Digital Technology สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

Mechanical Works

งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล : งานประกอบขึ้นรูปถังสเตนเลส และ ถังเหล็ก สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาด 1,000 - 10,000 Cu.m, ถังแรงดัน, ถังสำหรับระบบความร้อน/เย็น , งานระบบท่อสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ งานประกอบโครงสร้างเหล็กแพลตฟอร์ม, ทางเดิน, โครงสร้างเหล็กรับเครื่องจักร ฯลฯ

Electrical Works

งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงต่ำ : งานออกแบบและประกอบตู้ MDB, MCC, DB, EMDB ขนาดไม่เกิน 2,500kVA สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร, งานติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิด, งานติดตั้งสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงมายังตู้จ่ายไฟหลัก,งานระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานโซนอันตราย

FACTORY AUTOMATION

งานด้านระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Automation) : โดยการนำระบบ PLC และ SCADA มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมมีระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ และ มีการทำงานเป็น Logic, การออกแบบอัตโนมัติ โดยใช้สัญญาณ Digital I/O, Analog I/O, การใช้ระบบ PID

FLUID MIXING TECHNOLOGY

งานด้านการผสมของเหลวทุกประเภท : งานผสมสำหรับ Liquid-LIquid Mixing, Soild-Liquid Mixing, Solid-Liquid Dispersion, Solid-Liquid Suspension, High Shear Mixer or Emulsification และ งานเครื่องผสมแบบ Large Agitator, Industrial Mixer, High Speed Disperser, High ShearMixer, Air Mixer

IIOT and Digital Technology

งานด้าน Industrial IoT หรือ Industrial Internet of Things เพื่อพัฒนา Solution ด้าน IIOT และ Digital Technology สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม