บริษัทฯ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Technology) และ การนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาประยุกต์ใช้กับงานด้านวิศวกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, เพิ่มความแม่นยำ, ลดขั้นตอนการออกแบบ, ลดความสูญเปล่าในการดำเนินงาน ฯลฯ อาทิ การนำเทคโนโลยีเอไอ (Ai) ต่างๆ เช่น Artificial Neural Network, Deep Learning, Machine Learning มาประยุกต์ใช้กับงาน Fluid Mixing Technology, การนำเทคโนโลยีด้าน Lean Six Sigma มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานด้าน Factory Automation ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น, การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพลังงาน ใช้ Machine Learning เพื่อการคาดการณ์, วางแผนการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม, การใช้เทคโนโลยีเอไอด้านภาพ (Image Processing) ในการตรวจสอบคุณภาพของงานประกอบด้านวิศวกรรม เหล่านี้เป็นต้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีเอไอและดิจิทัล มาพัฒนาในส่วนต่างๆอีกมากมาย เช่น ด้านการตลาด, ด้านการขาย, ด้านระบบสต๊อกสินค้า ฯลฯ

Who we are ?

บริษัท มิสซิเบิล เทคโนโลยี จำกัด ประกอบกิจการ ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรม การออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
(1) Fluid Mixing Technology ให้บริการ ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง งานเครื่องผสม, ถังผสม ตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการผลิตที่หลายหลาก (Mixing Task) อาทิ Liquid-Liquid Mixing, Solid-Liquid Mixing, Solid-Liquid Suspension, Solid-Liquid Dispersion, High Viscosity Mixing สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท
(2) Factory Automation and Lean ให้บริการ ออกแบบ ประกอบ ติดตั้งงานระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ SCADA-HMI-PLC-IOT เพื่อการควบคุมและมอนิเตอร์ Shop Floor ในกระบวนการผลิต, รวมถึงนำข้อมูลจากกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อจัดทำ Dashboard OEE, Data Analysis, Preventing Maintenance พร้อมให้บริการวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีด้าน Lean Six Sigma
(3) Energy Management ให้บริการ ออกแบบ ประกอบ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการจัดการพลังงานไฟฟ้า และ Renewable Energy เช่น Solar Energy
(4) Mechanical Fabrication ให้บริการ ออกแบบ ประกอบ ติดตั้งงานวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ ถังขนาดใหญ่, ถังแรงดัน, ระบบท่อในกระบวนการผลิต, ระบบส่งถ่ายของเหลว ปั้ม วาล์ว, ระบบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และ งานโครงสร้างเหล็ก เช่น Service Platform, Pipe Support เป็นต้น

Fluid Mixing Technology

(Fluid Mixing Technology) x (Artificial Neural Network)

Factory Automation and LEAN

(Factory Automation) x (Lean Six Sigma)

Energy Management

(Electrification) x (Renewable Energy)

Mechanical Fabrication

(Mechanical Fabrication) x (Image Processing)