รู้จักเรา

บริษัทฯ ก่อตั้งโดย คุณภาสกร เลี้ยงศิริกูล และ คุณสถาพร เลี้ยงศิริกูล เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2019

โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มต้นในการทำธุรกิจด้านการออกแบบ, ผลิต, ติดตั้ง งานด้านเทคโนโลยีเครื่องกวน เครื่องผสม ถังผสม (Fluid Mixing Technology), งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Low Voltage Electrical) และ งานด้านวิศวกรรมระบบออโตเมชั่น (Factory Automation) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม


กรรมการบริษัทฯ

คุณภาสกร เลี้ยงศิริกูล

คุณสถาพร เลี้ยงศิริกูล

ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ : 30,000,000 บาท


ปี 2020

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ในงานด้านวิศวกรรม บริษัทฯ ได้มีการขยายขอบข่ายการรับงานให้เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2020 บริษัทฯ ได้รับงานโครงการที่มีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาทต่อโครงการ ประกอบไปด้วยงานในสายงานวิศวกรรมเครื่องกล เช่น งานผลิตถังขนาดใหญ่, งานผลิตถังในกระบวนการผลิต, งานระบบท่อในกระบวนการผลิต, ในสายงานวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น งานผลิตตู้ MDB 2,500kVA และ1,500kVA รวมไปถึงตู้ MCC, DB, งานติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งโรงงาน, ในสายงานระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น การใช้ PLC-SCADA ในการควบคุมและแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักร, มอเตอร์ และ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมทั้งโรงงาน, ทั้งนี้ยังมีงานอีกหลายส่วนเช่นกัน อาทิ งานติดตั้งท่อดับเพลิง, งานติดตั้งท่อสตีม, งานติดตั้งท่อลม ฯลฯ

ปี 2021

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30,000,000 บาท และ ได้มีการขยายสาขาเพิ่ม 2 สาขา คือ (สาขา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี) ซึ่งได้ตั้งเป็นโรงงานประกอบงานด้านเทคโนโลยีการผสม และ งานประกอบงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล, (สาขา อ.เมือง จ.ระยอง) ซึ่งได้ตั้งเป็นโรงงานประกอบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และ ระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ทั้งนี้ในปีนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการับรองมาตรฐานระบบ ISO9001 : 2015 อีกด้วยเช่นกัน

ปี 2022

บริษัทฯ นำระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการบริหารงานโครงการ และ บริหารงานโดยรวมทั้งระบบของบริษัทฯ, อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการปรับเปลี่ยนระบบบัญชี และ งบการเงิน โดยมีการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE เป็น PAE) ในปีนี้

ก่อตั้ง บริษัท เรด เอไอ จำกัด (RED Ai CO., LTD.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิเช่น ธุรกิจด้าน Hyper Automation โดยนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาช่วยเพิ่มการตัดสินใจร่วมกับ Automation Tool, ธุรกิจด้านซอฟแวร์ประยุกต์โดยการนำอัลกอริทึมที่ประมวลผลจากข้อมูล เรียนรู้จากข้อมูลและนำไปสู่การตัดสินใจ (Machine Learning / Deep Learning Technology) มาใช้งาน, ธุรกิจด้าน Blockchain Technology และ รวมถึงก้าวสู่ธุรกิจด้าน Cryptocurrency และ Metaverse ในอนาคต

คุณภาสกร เลี้ยงศิริกูล

Project Management

Factory & Production

ACCOUNT & FINANCIAL

คุณสถาพร เลี้ยงศิริกูล

ENGINEERING

DESIGNER

SALE & MARKETING

โครงสร้างองค์กร (ORGANIZATION CHART)