รู้จักเรา

บริษัทฯ ก่อตั้งโดย คุณภาสกร เลี้ยงศิริกูล และ คุณสถาพร เลี้ยงศิริกูล เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2019

โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มต้นในการทำธุรกิจด้านการออกแบบ, ผลิต, ติดตั้ง งานด้านเทคโนโลยีเครื่องกวน เครื่องผสม ถังผสม (Fluid Mixing Technology), งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Low Voltage Electrical) และ งานด้านวิศวกรรมระบบออโตเมชั่น (Factory Automation) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม


กรรมการบริษัทฯ

คุณภาสกร เลี้ยงศิริกูล

คุณสถาพร เลี้ยงศิริกูล

ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ : 30,000,000 บาท


ปี 2020

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ในงานด้านวิศวกรรม บริษัทฯ ได้มีการขยายขอบข่ายการรับงานให้เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2020 บริษัทฯ ได้รับงานโครงการที่มีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาทต่อโครงการ ประกอบไปด้วยงานในสายงานวิศวกรรมเครื่องกล เช่น งานผลิตถังขนาดใหญ่, งานผลิตถังในกระบวนการผลิต, งานระบบท่อในกระบวนการผลิต, ในสายงานวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น งานผลิตตู้ MDB 2,500kVA และ1,500kVA รวมไปถึงตู้ MCC, DB, งานติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งโรงงาน, ในสายงานระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น การใช้ PLC-SCADA ในการควบคุมและแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักร, มอเตอร์ และ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมทั้งโรงงาน, ทั้งนี้ยังมีงานอีกหลายส่วนเช่นกัน อาทิ งานติดตั้งท่อดับเพลิง, งานติดตั้งท่อสตีม, งานติดตั้งท่อลม ฯลฯ

ปี 2021

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30,000,000 บาท และ ได้มีการขยายสาขาเพิ่ม 2 สาขา คือ (สาขา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี) ซึ่งได้ตั้งเป็นโรงงานประกอบงานด้านเทคโนโลยีการผสม และ งานประกอบงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล, (สาขา อ.เมือง จ.ระยอง) ซึ่งได้ตั้งเป็นโรงงานประกอบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และ ระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ทั้งนี้ในปีนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการับรองมาตรฐานระบบ ISO9001 : 2015 และ ได้ขึ้นทะเบียน เป็น SI ประเภท 01 : Automation Machinery Builder (AMB) กับ CoRE

ปี 2022

ก่อตั้ง บริษัท เรด เอไอ จำกัด (RED Ai CO., LTD.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีด้านเอไอกับงานเทคโนโลยีของเหลว, เทคโนโลยีเอไอด้านพลังงาน และ ธุรกิจด้านดิจิทัลซอฟต์แวร์ เป็นต้น, บริษัทฯ ได้ผ่านการับรองมาตรฐานระบบ ISO29110-4-1:2018

ปี 2023

บริษัทฯ เริ่มการปรับเปลี่ยนระบบบัญชี และ งบการเงิน โดยมีการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE เป็น PAE), บริษัทฯ มีงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเชิงลึกด้านเอไอ หลายงานวิจัย ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาภายใต้โครงการ THEMATIC INNOVATION สาขา ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน Ai, Robotic, Immersive&IOT (ARI TECH) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NIA), รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อื่นๆ อีก 3-4 โครงการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกด้วยเช่นกัน


โครงสร้างองค์กร (ORGANIZATION CHART)