MISCIBLE : Registered Trademark No.2


Home

>

News And Update

>

MISCIBLE : Registered Trademark No.2

100 views

-

MISCIBLE : Registered Trademark


เครื่องหมายการค้า จำพวก 7 เครื่องปั่นอาหารความเร็วสูงชนิดใช้สารเคมีที่ช่วยในการรวมตัวของน้ำและน้ำมัน, ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่2) พ.ศ 2543 และ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ 2559 โดยเครื่องหมายการค้านี้มีอายุ 10ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566 นี้เป็นต้นไป