MISCIBLE: งานสัมมนาประจำปี 2023


Home

>

News And Update

>

MISCIBLE: งานสัมมนาประจำปี 2023

237 views

-

MISCIBLE: งานสัมมนาประจำปี 2023

MISCIBLE จัดงานสัมมนาประจำปี 2023 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อการทำความเข้าใจภาพรวมบริษัทฯ งานโครงการต่างๆ และ กระบวนการทำงานในแผนกต่างๆ พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละด้าน รวมถึงกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร
Blogs