MISCIBLE: งานตรวจสอบระบบบัญชี PAE_2566


Home

>

News And Update

>

MISCIBLE: งานตรวจสอบระบบบัญชี PAE_2566

120 views

-

MISCIBLE: งานตรวจสอบระบบบัญชี PAE_2566

งานตรวจสอบระบบบัญชีตามมาตรฐาน PAE จาก ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อรับรองโดย ก.ล.ต, พร้อมคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาระบบบัญชีในการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี nPAE เป็น PAE และ งานตรวจประจำปี ISO 9001:2015
Blogs