RED Ai Co., Ltd.


266 views

-

RED Ai

ก่อตั้ง บริษัท เรด เอไอ จำกัด (RED Ai CO., LTD.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้าน Deep Technology 4 ประเภท ได้แก่
(1). Hyper Automation โดยนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (Ai) เข้ามาช่วยในการตัดสินใจร่วมกับ Factory Automation Tool 
(2). Artificial Neural Network โดยการประยุกต์นำเทคโนโลยีด้านโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) มาใช้งานในด้านต่างๆ
(3). Blockchain Technology โดยการประยุกต์นำเทคโนโลยีด้าน Distributed Ledger Technology  เพื่อช่วยเพิ่มความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล มาใช้งานในด้านต่างๆ
(4). GAME and GAME.Fi ออกแบบผลิตซอฟแวร์เกมส์ และ ซอฟแวร์เกมส์ประยุกต์บนบล็อกเชนเทคโนโลยี
 
Blogs

-

MISCIBLE: DEEP TECH Research

งานวิจัยเชิงลึกด้าน Fluid Mixing Technology โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network), กระบวนการออกแบบความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับการสร้างการกระจายตัวแบบสม่ำเสมอ (Uniform suspension speed, Nus) ของกระบวนการ solid-liquid suspension เป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนเนื่องด้วยมีหลายพารามิเตอร์ในระบบการผสม ทั้งนี้ก่อนจะได้มาซึ่ง Nus ผู้ออกแบบต้องมีการประเมิณสภาวะแวดล้อมของระบบการผสมก่อนว่าสามารถก่อให้เกิดสภาวะการกระจายตัวแบบสม่ำเสมอได้หรือไม่ และ ต้องผ่านกระบวนการออกแบบหาความเร็วรอบเบื้องต้นที่ก่อให้เกิดการกระจายตัว (Just suspension speed, Njs) ตามทฤษฎีของ ZWEITERING, การเข้าใจหลักการของ Degree of suspension ก่อนอีกด้วย ซึ่งมีความยุ่งยากในสมการคณิตศาสตร์อีกทั้งต้องใช้ประสบการณ์การผ่านการทดสอบงานจริงที่ยาวนาน ซึ่งผู้ออกแบบที่ไม่มีประสบการณ์ หรือ มีข้อมูลด้านกลศาสตร์ของไหลไม่มากนักไม่สามารถออกแบบได้เลย

Next