MISCIBLE: AWARD-2023


55 views

MISCIBLE: AWARD-2023

MISCIBLE: AWARD-2023

หนึ่งในความภาคภูมิใจในปี 2023 

  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Awards) ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น (รางวัลเกียรติคุณ) / NIA
  • รางวัล SME ดีเด่น ด้านธุรกิจเครื่องจักรกล และ อุปกรณ์ / สสว
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม / กระทรวง อว
  • รางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023 ภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร / มสวทBlogs

-

MISCIBLE: DEEP TECH Research

งานวิจัยเชิงลึกด้าน Fluid Mixing Technology โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network), กระบวนการออกแบบความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับการสร้างการกระจายตัวแบบสม่ำเสมอ (Uniform suspension speed, Nus) ของกระบวนการ solid-liquid suspension เป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนเนื่องด้วยมีหลายพารามิเตอร์ในระบบการผสม ทั้งนี้ก่อนจะได้มาซึ่ง Nus ผู้ออกแบบต้องมีการประเมิณสภาวะแวดล้อมของระบบการผสมก่อนว่าสามารถก่อให้เกิดสภาวะการกระจายตัวแบบสม่ำเสมอได้หรือไม่ และ ต้องผ่านกระบวนการออกแบบหาความเร็วรอบเบื้องต้นที่ก่อให้เกิดการกระจายตัว (Just suspension speed, Njs) ตามทฤษฎีของ ZWEITERING, การเข้าใจหลักการของ Degree of suspension ก่อนอีกด้วย ซึ่งมีความยุ่งยากในสมการคณิตศาสตร์อีกทั้งต้องใช้ประสบการณ์การผ่านการทดสอบงานจริงที่ยาวนาน ซึ่งผู้ออกแบบที่ไม่มีประสบการณ์ หรือ มีข้อมูลด้านกลศาสตร์ของไหลไม่มากนักไม่สามารถออกแบบได้เลย

Next