บจก.มิสซิเบิล เทคโนโลยี..รับงานโครงการด้านวิศวกรรมเครื่องกล,ไฟฟ้า และ ระบบอัตโนมัติ มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท


Home

>

เหตุการณ์สำคัญของเรา

>

บจก.มิสซิเบิล เทคโนโลยี..รับงานโครงการด้านวิศวกรรมเครื่องกล,ไฟฟ้า และ ระบบอัตโนมัติ มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

966 views

-

บจก.มิสซิเบิล เทคโนโลยี..รับงานโครงการด้านวิศวกรรมเครื่องกล,ไฟฟ้า และ ระบบอัตโนมัติ มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
Blogs

-

MISCIBLE: DEEP TECH Research

งานวิจัยเชิงลึกด้าน Fluid Mixing Technology โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network), กระบวนการออกแบบความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับการสร้างการกระจายตัวแบบสม่ำเสมอ (Uniform suspension speed, Nus) ของกระบวนการ solid-liquid suspension เป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนเนื่องด้วยมีหลายพารามิเตอร์ในระบบการผสม ทั้งนี้ก่อนจะได้มาซึ่ง Nus ผู้ออกแบบต้องมีการประเมิณสภาวะแวดล้อมของระบบการผสมก่อนว่าสามารถก่อให้เกิดสภาวะการกระจายตัวแบบสม่ำเสมอได้หรือไม่ และ ต้องผ่านกระบวนการออกแบบหาความเร็วรอบเบื้องต้นที่ก่อให้เกิดการกระจายตัว (Just suspension speed, Njs) ตามทฤษฎีของ ZWEITERING, การเข้าใจหลักการของ Degree of suspension ก่อนอีกด้วย ซึ่งมีความยุ่งยากในสมการคณิตศาสตร์อีกทั้งต้องใช้ประสบการณ์การผ่านการทดสอบงานจริงที่ยาวนาน ซึ่งผู้ออกแบบที่ไม่มีประสบการณ์ หรือ มีข้อมูลด้านกลศาสตร์ของไหลไม่มากนักไม่สามารถออกแบบได้เลย

Next